تحولی نوین در صنعت با فناوری پلاسما

گفت‌و‌گو با مدیرعامل شرکت پلاسما تریتا در زمینه کاربردهای فناوری پلاسما

در وضعیت پر‌شتاب عصر فعلی، غفلت از به‌کار‌گیری فناوری‌های نوین، تبعات سنگینی را برای صنایع گوناگون در پی دارد، به‌ طوری‌ که این غفلت می‌تواند به حذف شرکت‌ های بزرگ و جا‌ افتاده از بازار منجر شود. همچنین عدم توجه به فناوری می تواند آسیب‌ های غیر‌قابل بازگشت به محیط زیست طبیعی وارد سازد. امروزه دانش مرسوم را می‌توان به‌راحتی به‌دست آورد ولی فناوری های کاربردی به‌سختی به‌ دست می‌آید، مخصوصا وقتی سر چشمه گرفته از خلاقیت و نبوغ باشند. فناوری پلاسمای توسعه‌ یافته در شرکت پلاسما تریتا از‌جمله این دانش‌ هاست. چندین دهه است که استفاده از فناوری پلاسما گسترش یافته است و شرکت‌ های بزرگ دنیا از مزایای آن استفاده می‌کنند. استفاده از این فناوری آنقدر فراگیر شده است که می‌توانیم هر روز شاهد…

صنعت پلاستیک و چالش های موجود

صنعت پلاستیک و چالش های موجود

‫کاربرد پلاسما در صنعت پلاستیک

‫گســتردگی‬‫ و‬ ‫لزوم‬ ‫کاربرد‬ ‫پلاستیک‌ها‬ ‫در‬ ‫زمینه‌های‬ ‫مختلف‬ ‫از‬ ‫صنایع‬ ‫خودروسازی‬ ‫گرفته‬‫ تا‬ ‫صنایع‬ ‫بســته‌بندی‬ ‫بر‬ ‫کسی‬ ‫پوشیده‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫بزرگترین‬ ‫چالش‌ هایی‬ ‫که‬ ‫در‬‫صنعت‬ ‫پلاســتیک‬ ‫در‬ ‫دنیا‬ ‫وجود‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫می‌توان‬ ‫چسبندگی‬ ‫سطحی‬ ‫آنها‬ ‫دانست‪.‬‬
‫مواد‬‫پلیمری‬ ‫به‬ ‫واســطه‬ ‫ساختار‬ ‫شــیمیایی‬ ‫ویژه‌ای‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫ذاتاً‬ ‫دارای‬ ‫انرژی‬ ‫سطحی‬ ‫پایینی ‬‫هســتند‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫امر‬ ‫باعث‬ ‫ضعیف‬ ‫شدن‬ ‫چسبندگی‬ ‫سطحی‬ ‫و‬ ‫یا‬ ‫حتی‬ ‫در‬ ‫برخی موارد‬‫ عدم‬ ‫چســبندگی‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫

چســبندگی‬ ‫ضعیف‬ ‫بین‬ ‫پلیمر‬ ‫و‬ ‫پلیمر‪،‬‬ ‫پلیمر‬ ‫و‬ ‫فلز‪،‬‬پلیمر‬‫ و‬ ‫سرامیک‪،‬‬ ‫پلیمر‬ ‫و‬ ‫جوهر‬ ‫و‪…‬‬ ‫از‬ ‫مسائلی‬ ‫است‬ ‫که‬ ‫به‬ ‫هنگام‬ ‫بکارگیری‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫کاربردهای‬‫ مختلف‬ ‫مشکل‌ ساز‬ ‫بوده‬ ‫و‬ ‫باید‬ ‫در‬ ‫مورد‬ ‫آن‬ ‫چاره‌ای‬ ‫اندیشید‪.‬‬

‫در‬‫صنعــت‬ ‫روش‌های‬ ‫مختلفی‬ ‫برای‬ ‫رفع‬ ‫این‬ ‫معضل‬ ‫پیشــنهاد‬ ‫می‌شــود‪.‬‬ ‫اســتفاده‬ ‫از‬ ‫ترکیبات‬‫ و‬ ‫پرایمرهای‬ ‫شــیمیایی‪،‬‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫شعله‬ ‫و‬ ‫اشعه‬ ‫فرابنفش‬ ‫از‬ ‫جمله‬ ‫روش‌های مرســوم برای‬ ‫آماده‌ســازی‬ ‫و‬ ‫یا‬ ‫به‬ ‫عبــارت‬ ‫دیگر‬ ‫فعال‬ ‫کردن‬ ‫ســطح‬ ‫پلیمرها‬ ‫و‬ ‫بهبود خاصیت‬‫ ترشوندگی‬ ‫و‬ ‫چســبندگی‬ ‫آنها‬ ‫می‌باشد‪.‬‬

‫پلاسمای‬ ‫سرد‬ ‫اخیراً‬ ‬‫به‬ ‫عنوان‬ ‫یکی از‬‫روش‌های‬ ‫پردازش‬ ‫و‬ ‫آماده‌ســازی‬ ‫ســطوح‬ ‫پلیمری‬ ‫مطرح‬ ‫شــده‬ ‫اســت‬ ‫که‬ ‫بدون ‫تأثیرگــذاری‬‫ بر‬ ‫خــواص‬ ‫عمومی‬ ‫پلیمر‬ ‫و‬ ‫تخریب‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫عملیاتی‬ ‫ســطحی‬ ‫به‬ ‫رفع‬ ‫این معضــل بپردازد‪.‬‬

‫این‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫دلیل‬ ‫ســازگاری‬ ‫با‬ ‫خط‬ ‫تولید‬ ‫از‬ ‫لحاظ‬ ‫ســرعت‪،‬‬ ‫ایجاد‬ ‫کیفیت مناسب‪،‬‬ ‫مطلوب‬ ‫و‬ ‫دارای‬ ‫ثبات‬ ‫زمانی‬ ‫و‬ ‫با‬ ‫داشتن‬ ‫سطح‬ ‫بالایی‬ ‫از‬ ‫ایمنی‬ ‫محیط‬ زیستی به‬ ‫عنوان‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫رقیبان‬ ‫اصلی‬ ‫روش‌های‬ ‫سنتی‬ ‫و‬ ‫مرسوم‬ ‫به‬ ‫شمار‬ ‫می‌رود‪.‬‬

‫هــم ‬‫اکنون‬ ‫شــرکت‌های‬ ‫بســیاری‬ ‫در‬ ‫دنیا‬ ‫برای‬ ‫پردازش‬ ‫ســطوح‬ ‫پلیمــری‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫کاربردهای مختلف‪،‬‬از‬ ‫فناوری‬ ‫پلاسما‬ بهره ‫می‌گیرند‪.‬‬ ‫شرکت‬ ‫‪GmbH‬‬ ‫‪Peguform‬‬ ‫آلمــان‬‫ و‬ ‫‪HELLA‬‬ ‫اســترالیا‬ ‫ســازنده‬ ‫لوازم‬ ‫خــودرو‪،‬‬ ‫شــرکت‬ ‫‪Huchinson‬‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫تولیدکنندگان‬‫ پیشرو‬ ‫در‬ ‫تولید‬ ‫محصوالت‬ ‫الاستومر‬ ‫برای‬ ‫کارخانه‌های‬ ‫اتومبیل‌سازی‬ ‫مختلــف ‬‫در‬ ‫جهان‬ ‫شــامل‬ ‫‪FORD‬‬ ‫‪،‬‬‫‪HYUNDAÏ‬‬ ‫‪،‬‬‫‪MAZDA‬‬ ‫‪،‬‬‫‪SUZUKI‬‬ ‫و‪…‬‬ هستند.

همچنین شــرکت‬ ‫‪BOBST‬‬‫از‬ ‫تأمین‌کننــدگان‬ ‫پیشــرو‬ ‫در‬ ‫تجهیــزات‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫کارتن‌پیچی‪،‬‬ ‫شــرکت ‫‪GmbH‬‬‫‪Hausgeräte‬‬ ‫‪Siemens‬‬ ‫‪und‬‬ ‫‪Bosch‬‬ ‫از‬ ‫تولید‌کنندگان‬ ‫لوازم‬ ‫خانگی‬ ‫برخی ‫از‬‫شــرکت‌هایی‬ ‫هســتند‬ ‫که‬ ‫به‬ ‫طرق‬ ‫مختلف‬ ‫از‬ ‫فناوری‬ ‫پلاسمای‬ ‫سرد‬ ‫در‬ ‫روند‬ ‫تولید‬ ‫محصول‬‫ خود‬ ‫و‬ ‫اصلاح‬ ‫خواص‬ ‫سطوح‬ ‫پلیمری‬ ‫و‬ ‫پلاستیکی‬ ‫استفاده‬ ‫نموده‌اند‪.‬‬

‫ویژگی‌های پلاسمای‬ ‫سرد‬ ‫در‬ ‫پردازش‬ ‫سطوح‬ ‫پلیمری‬

‫انواع ‬‫مختلفی‬ ‫از‬ ‫پلاســما‬ ‫در‬ ‫پردازش‬ ‫ســطح‬ ‫پلیمرها‬ ‫استفاده‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫از‬ ‫این‬ ‫پلاسما‌ ها‬ ‫می‌توان‬ ‫به‬ ‫پلاسمای‬ ‫کرونا‪،‬‬ ‫جت‬ ‫پلاسمای‬ ‫اتمسفری‬ ‫و‬
‫پلاســمای‬‫ ســد‬ ‫دی‬ ‫الکتریک‬ ‫اشاره‬ ‫کرد.

‫پلاسما‬ ‫با‬ ‫کنده‌کاری‬ ‫سطحی‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫زبری‌های‬ ‫نانومتری‬ ‫بر‬ ‫روی‬ ‫سطح‬ ‫و‬ ‫همچنین‬ ‫ایجاد‬ ‫عامل‌ها‬ ‫و‬ ‫گروه‌ های ‬‫فعال‬ ‫شیمیایی‬ ‫مانند‬ ‫‪OH-‬‬ ‫و‬ ‫‪COO-‬‬ ‫سبب‬ ‫افزایش‬ ‫چسبندگی‬ ‫سطوح‬ ‫پلیمری‬ ‫به‬ ‫پوشش‌ها‬ ‫و‬ ‫سطوح‬ ‫دیگر‬ ‫می‌شود‪.‬‬

مزایای استفاده از پلاسمای در پردازش سطح

 1. ‫پردازش ‬‫و‬ ‫فعال‬ ‫کردن‬ ‫سطح‬ ‫بدون‬ ‫بر‬ ‫جا‬ ‫گذاشتن‬ ‫آثار‬ ‫تخریبی‬ ‫حرارتی‪،‬‬‫شیمیایی‪،‬‬‫مکانیکی‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫خصوصیات‬ ‫عمومی‬ ‫ماده‬.
 2. ‫امکان‬‫پردازش‬ ‫یکنواخت‬ ‫سطح‬
 3. ‫چربی گیری ‫و‬ ‫تمیزکاری‬ ‫سطح‬ ‫بدون‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫حلال‬ ‫و‬ ‫ترکیبات‬ ‫شیمیایی‬
 4. ‫امکان‬‫ پردازش‬ ‫سطح‬ ‫بدون‬ ‫تولید‬ ‫بخارات‬ ‫و‬ ‫ترکیبات‬ ‫سمی‬
 5. ‫امکان‬‫ پردازش‬ ‫سطح‬ ‫بدون‬ ‫تولید‬ ‫آلودگی‌های‬ ‫زیست‬ ‫محیطی‬
 6. ‫ارزان‬‫ بودن‬ ‫فرایند‬ ‫و‬ ‫کاهش‬ ‫هزینه‬ ‫تمام‬ ‫شده‬
 7. ‫امکان‬‫ پردازش‬ ‫قطعات‬ ‫با‬ ‫اشکال‬ ‫هندسی‬ ‫پیچیده‬
 8. ‫سریع‬‫ بودن‬ ‫فرایند‬ ‫و‬ ‫سازگاری‬ ‫با‬ ‫خطوط‬ ‫تولید‬
 9. ‫فعال‌سازی‬‫ قابل‬ ‫اطمینان‬ ‫و‬ ‫مطلوب‬ ‫سطح‬
 10. ‫ثبات زمانی‬ ‫اثر‬ ‫فعال سازی‬
 11. ‫سهولت تعمیر‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬
منبع : ستاد نانو

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

ابوطالب مرادی

Instagram
WhatsApp

به این مطلب امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات

این مطلب را به اشتراک بگذارید

به چه موضوعی علاقه مندید؟

پلاسما

پلاسما

پلاسما

پلاسما

پلاسما

تبلیغات
English