وبلاگ نامرتب 3 ستونه

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. وبلاگ نامرتب 3 ستونه

وبلاگ نامرتب 3 ستونه

کاربرد پلاسما در حمل و نقل ریلی

یکی از فناوری های کاربردی که دستیابی به اثرات ویژه و بهبود خواص محصولات را ممکن می سازد، فناوری پلاسمای سرد است. پلاسما یکی از چهار حالت اصلی ماده است. پلاسما گاز یونیزه شده ای است که شامل الکترون های…
Read More

کاربرد پلاسما در پزشکی

پیشرفت در علوم پزشکی به طور عمده ای تحت تأثیر استفاده از فناوری ها و دانش های مختلف و گاهی نامرتبط با این حوزه بوده است. از جمله ی این فناوری ها می توان به میکروالکترونیک، نوری(اپتیک)، علم مواد و…
Read More

صنعت پلاستیک و چالش های موجود

‫کاربرد پلاسما در صنعت پلاستیک ‫گســتردگی‬‫ و‬ ‫لزوم‬ ‫کاربرد‬ ‫پلاستیک‌ها‬ ‫در‬ ‫زمینه‌های‬ ‫مختلف‬ ‫از‬ ‫صنایع‬ ‫خودروسازی‬ ‫گرفته‬‫ تا‬ ‫صنایع‬ ‫بســته‌بندی‬ ‫بر‬ ‫کسی‬ ‫پوشیده‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫بزرگترین‬ ‫چالش‌ هایی‬ ‫که‬ ‫در‬‫صنعت‬ ‫پلاســتیک‬ ‫در‬ ‫دنیا‬ ‫وجود‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫می‌توان‬ ‫چسبندگی‬ ‫سطحی‬…
Read More

کاربرد پلاسما در صنعت آب و پساب

چالش ها بــا توجه به اهمیت بحــث باکتریزدایی و استریلیزاســیون آب در دنیای امروز و از طرفی شــیوع عفونتها و مقاوم شــدن باکتریها به درمانهای متداول، یافتن روشــی نوین، کارآمد و ســریعتر از روشهای معمول گذشته برای تصفیه کامل آب…
Read More

پلاسما چیست؟

پلاسما چیست؟ پلاسما پس از جامد، مایع و گاز حالت چهارم ماده است و به مجموعه ای از یون ها، الکترون ها و ذرات خنثی گفته می شود که در مجموع شبه خنثی هسنتد و رفتار جمعی از خود نشان…
Read More
کاربرد پلاسمای سرد در صنعت خودروسازی

کاربرد پلاسمای سرد در صنعت خودرو سازی

  با توجه به آنکه در صنعت خودروسازی کیفیت محصول و رقابت پذیری یکی از فاکتورهای پر اهمیت در میان شرکتهای خودروســازی بــرای یافتــن بازار فروش محســوب میشــود، توســعه و بکار گرفتن ابزارهای ممکن بــرای بهبود کیفیــت تولیــدات و رضایتمندی…
Read More
English